DANTE ALIGHIERI (1265-1321) schreef in 1300 het verhaal DIVINA COMMEDIA. Hierin wordt gesproken over 'Guizzante', een plaats in de buurt van Brugge in het graafschap Vlaanderen. Dante verhaalt over de strijd van de inwoners tegen de zee, het bouwen van dijken en tenslotte de ondergang.
Dante heeft deze informatie van zijn reis door Vlaanderen (deze reis is niet aangetoond), maar zeker van zijn familie in Brugge, die daar belangrijke bankiers zijn.
Historici proberen aan te duiden waar 'Guizzante' ligt. Genoemd worden Wissant aan het Nauw van Calais en het eiland van Cadzand in het graafschap Vlaanderen.

=Wissant is een kustplaats net over de zuidgrens van het graafschap Vlaanderen. Het wordt alleen door de Engelsman W.E. Gladstone in zijn boek ‘Did Dante study in Oxford?’ uit 1892 als mogelijke kandidaat genoemd. Aangezien Wissant geen dijken heeft, het niet in de buurt van Brugge ligt en het recht tegenover Dover ligt, moet deze keuze een “wild guess” van de Engelsman geweest zijn.

=Cadzand ligt aan de noordgrens van het graafschap Vlaanderen, ligt nabij Brugge en heeft dijken. Door G. Groshans wordt het eiland van Casant in zijn boek ‘Dante en de Divina Commedia’ uit 1867, als het door Dante aangeduide Guizzante gezien. Zijn boek is de eerste Nederlandse vertaling van het Italiaanse origineel. De naam Guizzante is onveranderd overgenomen uit dat origineel.
In 1300 wordt met Casant het eiland bedoeld, waar de bewoners, verspreid over het eiland, bij hun akkers wonen. De plaats Casant bestaat nog niet. Op die plek staat alleen de Onze (Lieve) Vrouwe Kercke op Casant. Op Italiaanse zeekaarten wordt Casant aangeduid met 'Cesant' (niet met ‘Guizzante’).
Sinds 1112 beschermt een dijk van 2.50m hoog de polders tegen zware stormen.
Een strijd tegen de zee, met dijken die bij elke grote storm weggeslagen worden, heeft Cadzand vóór 1300 niet geleverd.

Aangezien Dante een Italiaan is en de Commedia in het Italiaans geschreven is, blijkt ‘Guizzante’ de Italiaanse uitspraak/schrijfwijze van een Nederduitse (plaats)naam te zijn. Het is de uitspraak/schrijfwijze in de Italiaanse taal voor het woord ‘Coesant’. De uitspraak is 'Kwisant'.

Nog enkele argumenten die vóór Coesant spreken zijn de constante overstromingen/verwoestingen door stormen en de aanwezigheid van dorpen (ook op Wulpen). In 1244 werd begonnen met het indijken van Coesant. De veelvuldige reparaties kostten veel geld. Door geldgebrek verkeerden de dijken in slechte staat en kwamen er meer problemen.

De strijd tegen het water:
-1219 Marcellusvloed.
-1221 Matthiavloed.
-1242 Een stormvloed houdt lelijk huis in het Zwin en verzwelgt het eiland Coesant.
In 1244 zal Coesant worden ingedijkt.
In de winter 1248-1249 is er sprake van 3 ernstige stormvloeden.

-20 november 1248. Dijken breken door, veel doden
-28 december 1248 - 4 februari 1249
Deze stormvloeden veroorzaken veel schade, vooral omdat deze stormvloeden zo snel op elkaar volgen. Melis Stoke, later de kroniekschrijver van Floris V, noemt deze stormen “ene sware plaghe”.
-1257 St. Geronsstorm.
-6 januari 1268 enkele dagen lang een zware zuidwester storm. De wind draait daarna plotseling naar het noordwesten. Het Schelde-estuarium loopt veel schade op, o.a. het eiland Coezand.
-14 of 17 december 1287, ..."Doe gheviel also zint, dat op de zestiende kalende, van Loumaent (17 dec.) God doe sende .. ene vloet also groot, daer vele volx in bleef doot...
-5 februari 1288, ... Te hant darna sinte Aechten daaghe (5 febr.), sende God tote ere plaghe, echter ene grote .. vloet. Dese twee waren, als ic verstoet, in enen winter int jaer ons heren, als ons de scrifturen .. leren, XII hondert ende seven ende dachtich (paasstijl: 1287-1288). Dese twe vloede waren so .. crachtich, dat si ghingen over alt lant, dat leghet an des sewes (Zeeland) cant. Beide oester .. ende wester vresen (Oost-en WestFriesland) ende Hollant moste oec verliesen. Suithollant ...(Zuid-Hollandse Waard) verdranck oen mede ende ic ne weet ghene stede bider zee en ghinc al . onder, tfolc verdranc, dat meer dan wonder. Al Zeeland verdranc sekerlice sonder (behalve)Walcher ende Wolfertsdike...

Het eiland Coesant/Cousant met zijn dorpen, rechts van Casant en Wulpen, heeft het dus zwaar te verduren gehad. Regelmatig sloegen gaten in de dijk en verdwenen stukken van het eiland. Het zal tenslotte geheel verdwijnen! Er werden elk jaar dijken en zeeweringen herbouwd.

In 1276 konden de pachters de kosten van de dijk van het eiland Coezand niet meer opbrengen. De tienden werden gehalveerd of kwijtgescholden. In de loop der jaren verslechterde de conditie van de dijk.

In het voorjaar van 1344 arriveerde het dijkleger op de schorren van Coezand. Die bedijking vond plaats in opdracht van vier particuliere investeerders. Onder hen was een ambtenaar van de stad Brugge. De hoogte van de dijk was 10 voet, iets meer dan drie meter. De kruinbreedte kwam op zeven voet, iets meer dan twee meter. In de eerste jaren woonden er achtentwintig pachters op Coezand. Ze hadden het niet breed. Overstromingen deden al tijdens de eerste jaren veel land verloren gaan. En ook nadien volgde een harde strijd om het behoud van het eiland. Een zeearm die Hedensee heette, scheidde de eilanden Koezand en Wulpen van elkaar. Nadat het eiland overstroomt raakte is het aan het eiland Wulpen vastgedijkt. Het verdween tijdens de Allerheiligenvloed van 1570 in de golven.

Bron:
Rijmkronijk van Melis Stoke, Balthazar Huydecoper, 1772.
Histoire l'Abbaye de Saint-Bavon, A. van Lokeren, 1855.
Dante en de Divina Commedia, G. Groshans, 1867.
Did Dante study in Oxford?, W.E. Gladstone, 1892.
La Divina Commedia (English), S. Zidilner/ I. Gollancz, 1901.
Stormvloeden en rivieroverstromingen in Nederland (tot 1700), M. K. E. Gottschalk, herdruk 1982.
Dante en Kadzand, A. Meerkamp van Embden, Archief Zeeuwsch Genootschap, 1921.
Dante's Hel (Nederlands), H.J. Boeken, 1922.
cadzandgeschiedenis, Bert Voets