Twee tragische ongelukken


“Den 24 Januarij is verongelukt Pieter Perduin om 7 1/2 uure en is door dronkenschap zijn weg misgegaan en is eindelijk op de weij van de wedue LeRoij gekomen en is in de sloot geraakt, daar hij niet uit konde, 't zij door de sterke koude of dronken zijnde, en versteven, zo dat hij in de sneeu en in het ijs was vastgevroren, en hij is gevonden den 25 Januarij door een jongen, Jan Vergouwe genaamt, wiens broeder op den 24 December 1779 ook is verdronken in de zee.”

In de marge staat:
1) Pieter Perduin was geboren te Middelburg in Zeelandt en man van Maria Platteeu
2) Pieter Perduin was oud 41 jaar en 4 1/2 maanden. Laat 7 onmondige kindren na.
3) Gebruikt het kleed van £ 2:1 4:2 4

Hiermee lijkt de zaak afgedaan, maar 19 dagen later werd in hetzelfde boek genoteerd:

“Den 12 Febr, Is aan het plekje van Jacob Claarbout Senior verongelukt Pieter Callewaard, op deze wijs. Hij was met de wagen naar Cadzand gekomen het gereedschap te brengen van de knegt die bij Wed: Pr. Perduin kwam woonen als meesterknegt, en in het nae huis rijden, 's avonds tussen 5 & 6 uure, is ter plaatse voornaemt den opperhel[ling] afgereden en zoo in de gragt, zoo dat de kast van de wagen of de ronde hem in 't vallen geraekt hebben op de borst (mogelijk het hart ingeslagen) en met het hoofd onder water en de beenen nae omhoog is hij zo gestorven. Deze man was wedunaar van Dina Mallefas. Laat nae 4 onmondige kinders, hij was oud omtrent 40 jaar en geboren te Groede. Het lighaem geschout sijnde nae de Groede getransporteerd, dog volgens de gewoonte betalen zij het kerkrecht voor half £ ,.:4:2”.

Ook hier werd in de zijlijn enige informatie toegevoegd:

“Desen Pr. Perduin was verongelukt zooals op de andere sijde dezer bladz. te sien is. Het eerste werk der knegt was een doodskist te maken voor deze Callewaard dat aanmerkelijk is.”

Bronnen: Jacques Dirkx/ Leen Becu