SCHIPBREUK BRESKENS 17

Omstreeks drie uur kwamen een 8-tal visschersscheepjes, waaronder een paar van Arnemuiden, voor de haven te Cadzand. Zij wilden trachten voor een vreeselijken, plotseling opkomende N.-W. storm — sommigen noemen het een windhoos — de haven in te vluchten. Reeds was dit aan een zestal met levensgevaar gelukt, toen ook schipper A. van de Sande uit Breskens met zijn garnalen-visschersschuit BR. 17, trachtte binnen te komen, maar door de hooge zeeën liep de schuit vol en sloeg aan den ingang der haven om, waarbij genoemde schipper en diens zwager H. de Munck beiden verdronken. De verdronkenen zijn resp. 36 en 29 jaar oud, de schipper laat een vrouw met 1 kindje en de knecht eene zwangere vrouw met 3 kinderen na.
De geredde knecht C. Nieuwenburg, oud 25 jaar en ongehuwd, wist een plank te bemachtigen, waarop hij een tien minuten zich wist drijvende te houden. In dien tusschentijd zag hij zijn schipper in zijn nabijheid verdrinken. Met behulp van eenige der vele toeschouwers, die vanwege de woeste zee geen hulp konden verleenen, werd hij aan land gebracht en dadelijk van droge kleeren voorzien en met een rijtuig naar Breskens gebracht.
Het scheepje, dat geheel wrak is, was niet verzekerd. Hedenmorgen was nog geen der lijken gevonden, hoewel met laag water hedennacht overal gezocht is geworden.

Nabij het Badhuis zit nog hoog op het strand de BR. 2 van schipper A. Vermeulen. Deze schuit heeft geen schade bekomen. Verder is nog half vol met water en door boven menschelijke krachtinspanning de BR. 14, van schipper A. van den Broeke, behouden in de haven te Nieuwe Sluis binnengeloopen. De verslagenheid te Breskens is groot. De bewoners van het badhuis hadden in geen jaren, de zee zoo on stuimig gezien als gisterenmiddag.

Naschrift:
Ondergeteekende betuigt zijn hartelijken dank voor de hulp hem bij het vergaan van de hoogaars van zijn schipper verleend door den heer C v.d. Heuvel te Cadzand en voor de groote bereidwilligheid hem betoond door den heer Meijs, notaris te Oostburg.
C. Nieuwenburg.

Bron: Vlissingse Courant, 2 juli 1906.

(sluiswachter C. v.d. Heuvel wordt de eerste schipper van het in 1908 opgerichtte reddingstation ZHMR. -red.)