KRANTENKNIPSELS

-Middelburgsche Courant, 25 Januari 1900. Helpt Elkander.
De varkens-assuraintiemaatschappij 'Helpt Elkander' te Cadzand, die Maandag hare 26ste jaarlijkschee vergadering hield, telt thans 27 leden en 1 donateur. Volgens de rekening en verantwoording, door den secretaris uitgebracht, vermeerderde het verloopen jaar het kasgeld met f 111, zoodat de maatschappij thans over een. kapitaal van ƒ 771.25 heeft te beschikken, dat, met het oog op het weinig aantal leden, nog al gunstig kan genoemd worden. Bij sterfte bedraagt de vergoeding 30 cent per K.G. bruto en het inleggeld ƒ 2.60. Slechts één varken is in 1899 vergoed. Een weinig meer belangstelling en toenadering van de zijde van den werkman en burger, een kleine steun van de meergegoeden zou, volgens den berichtgever, wel gewenscht zijn voor eene vereeniging, die een waardige plaats inmeent naast andere vereenigingen van dien aard.

-Middelburgsche Courant, 15 Februari 1900. Emigratie.
De Noord-Amerikaan J. M. uit IJzendijke -van wie in een vorig nummer van deze courant reeds gewag is gemaakt - is heden Woensdag weer naar zijne vroegere verblijfplaats vertrokken. Hadden zich toen, zooals gemeld werd, nog slechts 45 personen opgedaan, om met hem naar de Vereenigde Staten te vertrekken, thans zijn er ruim 70 personen met hem scheep gegaan. In langen tijd is de emigratie uit het Land van Cadzand naar Noord Amerika zoo sterk niet geweest.

-Vlissingse Courant, 16 Augustus 1900. Aanbesteding gemeentehuis.
Op Zaterdag 18 Augustus werd door Burgemeester en Wethouders te Cadzand aanbesteed, het bouwen van een nieuw gemeentehuis ten behoeve dier gemeente; minste inschrijver was de heer Iz. Rozier te Cadzand voor de som van ƒ 2345,25 aan wien het werk werd gegund.

-Vlissingse Courant, 23 Augustus 1900. Jubileum.
Donderdag 23 Augustus hoopt de gemeente-veldwachter I.H. Mullié, te Cadzand, den dag te herdenken waarop hij voor 25 jaar bij de politie in dienst trad.

-Nieuwsblad voor Zeeuwsch-Vlaanderen, 12 December 1900. Schip aangespoeld.
Aan het strand te Cadzand is de visschersschuit Bouchoute no. 29 aangespoeld zonder bemanning. Omtrent deze is niets bekend, en wijl geen sloep aanwezig is, vermoedt men, dat zij ergens op de kust is geland of door voorbij gaande schepen is opgenomen.

-Nieuwsblad voor Zeeuws-Vlaanderen, 18 December 1900. Paardenziekte.
Reeds sedert eenigen tijd heerscht onder de paarden van den landbouwer Jac. van Cruijningen te Cadzand eene ziekte onder de paarden, zonder dat de deskundigen de oorzaak konden opsporen of zelfs konden zeggen welke ziekte het is. Er zijn thans vier paarden aan de ziekte gestorven of afgemaakt en nog drie zijn er lijdende. Het Bestuur der Paardenverzekering-Maatschappij ‘Zuidzande en Omstreken’ waarbij de dieren geassureerd zijn heeft besloten een der zieke dieren aan een bacteriologisch onderzoek ter rijksveeartsenijschool te Utrecht te onderwerpen. Naar aanleiding daarvan moet thans gebleken zijn, blijkens het door den heer Thomassen, leeraar aan bovengenoemde school, dat de ziekte niet besmettelijk is, doch waarvan de kiem schuilt in den stal, welke nu geheel moet afgebroken worden.

-Middelburgsche Courant, 5 Januari 1901. Postkantoor.
Te oostburg werden behandeld 2364 telegrammen, waarvan 218 voor of van het telephoonkantoor te Cadzand en 275 voor of van dat te Zuidzande.

-Middelburgsche Courant 6 Februari 1901.

-Vlisingse Courant, 12 Februari 1901. Aanbesteding Haven.
Door het bestuur van het waterschap “De watering Cadzand”, zal op Maandag 18 Maart 1901, ten huize van M. A. de Roo te Cadzand, getracht worden aan tebesteden : het maken van eene haven bij de uitwateringsgeul van het waterschap der Sluis aan de Wielingen. De raming bedraagt ƒ 40.095.-. De aanwijzing zal ter plaatse geschieden op Maandag 11 Maart e. k.
Door het aanleggen van die haven zal de gemeente Cadzand, Retranchement en andere gemeenten zeker gebaat worden, daar nu bijna alles over de haven te Breskens moet aangevoerd worden, wat nog al kostelijk is.

-Middelburgsche Courant, 20 Maart 1901. Huwelijksfeest Ghijsels.
Maandag 18 maart jl. vierde te Cadzand het echtpaar Marinus Ghijsels en Francina Toussaint hun zestigjarig huwelijksfeest. De gemeente was in vlaggentooi. Des avonds bracht het muziekgezelschap' Geduld Overwint' den feestelingen eene serenade. Bij monde van het bestuurslid, den heer A. Y. Tavenier, werden zij geluk gewenscht met het zeldzame feest. Een van hun zoons dankte voor de deelneming die zijne ouders ontvangen hadden.

-Breskensche Courant, 1 Mei 1901. Brandje bij Tack.
Cadzand. Zaterdagnamiddag ontstond bij den werkman Jac. Tack alhier brand, vermoedelijk veroorzaakt door het spelen der kinderen met lucifers. De brand ontstond in het schuurtje, doch door spoedig toegeschoten hulp was men de vlammen spoedig meester.

- Zierikzeesche Bode, 7 Mei 1901. Aanvang aanleg haven.
Te Cadzand is thans een begin gemaakt met de werken voor den aanleg van een haven voor het waterschap “De Watering Cadzand” door den heer W. H. Swets, uit Hardinxveld, met ongeveer zeventig personen. De uitgegraven grond wordt met een locomotief een paar honderd meters verder vervoerd. Vooral des Zondags komen velen van wijd en zijd het werk in oogenschouw nemen, hetgeen veel vertier geeft in het anders zoo stille dorp. De ontworpen haven zal een lengte hebben van 170 meter; zij moet binnen 180 dagen opgeleverd worden.

-Breskensche Courant, 31 Juli 1901. Dode door bliksem.
Zaterdagmiddag heeft het zware onweder een ernstig ongeluk veroorzaakt. De zoon van den voerman De Roo van Cadzand die elke Zaterdag eene bodeloop waarneemt op Brugge, was van daar per rijtuig gekomen en had mede een vrouw met 2 kinderen opgeladen. Tusschen Sluis en Cadzand trof een bliksemstraal het rijtuig, doch ook genoemden zoon, die schier onmiddellijk een lijk was. Het paard en rijtuig sloeg omver en de inzittende vrouw en kinderen — inmiddels hevig verschrikt — kwamen met moeite uit het karretje. De vrouw niets vermoedende omtrent het treurig slachtoffer wilde de voerman nog opheffen doch kwam tot de ontzettende ontdekking dat het leven geweken was. De vader, die in de nabijheid als oproeper bij eene vruchtenveiling fungeerde, en het ongeval, — alhoewel niet in al zijne treurige gevolgen — had gezien, spoedde zich onmiddellijk naar de plaats des onheils, waar hij het levenlooze overschot zijns zoons vond, waarop hij met paard en kar en de treurige vracht huiswaarts keerde, onder omstandigheden, die zich beter laten bedenken dan beschrijven. De deelneming in dit zwaar ongeluk is algemeen.

-Breskensche Courant, 3 Augustus 1901. Dode dieren door bliksem.
Onder Retranchement is j.l. Zaterdag bij het onweder een rund van den landbouwer D. Luteijn van Zuidzande doodelijk getroffen, terwijl Zondag een schaap van Abr. Moggré te Cadzand werd dood geslagen door het hemelvuur.

-Zierikzeesche Nieuwsbode, 6 Augustus 1901. Raadslid gekozen.
Te Cadzand is bij herstemming tot raadslid gekozen de heer P. van Cruijningen met 61 stemmen. Op den heer Iz. Leenhouts waren 59 stemmen uitgebracht.

-Breskensche Courant, 9 Oktober 1901. Flessenpost.
Bij den storm van jl. Zondag is te Cadzand een flesch aangespoeld, bevattende een kaartje met enkele Duitsche namen, alsmede een boei van een meteorologisch instituut.

-Vlissingse Courant, 19 Maart 1902. Influenza.
Te Cadzand heerscht in een vrij hevige mate de influenza. Was deze ziekte eerst van geen kwaden aard, thans komen er nog al eenige sterfgevallen voor. Vooral ouden van dagen hebben het hard te verantwoorden.

-Vlissingse Courant, 13 Juni 1902. Schipbreuk beurtschip.
Het beurtschip van schipper Kollemeijer, dat verleden week bij het binnenkomen van de haven te Cadzand op de havendam voer is — nadat de lading; welke zwaar beschadigd is, daarvan was afgeschoven — gezonken. Het vaartuig wordt als geheel wrak beschouwd, wijl het doorgebroken is.

-Breskensche Courant, 17 Januari 1903. Telephoonkantoor.
Het telephoonkantoor Cadzand verzond afgeloopen jaar 244 telegrammen en ontvingen er 223.

-Ierseksche en Thoolsche Courant, 28 Maart 1903. schipper Baas gered.
Door den visscher I. de Kooker alhier is gisterenmiddag een visschersvaartuig waarvan de mast was over boord gewaaid binnen onze haven gebracht. De visscher Jan Baas van Cadzand en opvarenden werden hierdoor van een anders wissen dood gered. Dit is reeds de derde maal dat door de Kooker onder zulke omstandigheden verschillende menschenlevens werden gered.

-Breskensche Courant, 4 April 1903. Ongeval.
Een vierwielig rijtuig, waarin vier personen zaten, kwam heden morgen van Cadzand naar de markt te Oostburg toen het paard schrok van het geraamte eener schuur, waaraan juist eene herstelling gebeurde. Een der in het rijtuig zittenden, de landbouwer Luteijn uit Zuidzande, sprong daaruit, om te trachten het paard, dat plotseling met rijtuig en al geheel omwendde, in bedwang te helpen houden, toen op datzelfde oogenblik het vehikel omsloeg Waardoor Luteijn het bovendeel daarvan op het rechterbeen kreeg, dat boven den enkel brak en bovendien tamelijk ernstig gekneusd scheen. Een tweede passagier, landbouwer Cijsouw, bekwam eene lichte verwonding aan het been door het indringen van glasscherven. De beide andere inzittenden bekwamen geen letsel.

-Breskensche Courant, 25 April 1903. Vischtorpedo.
Te Cadzand is een ongeladen vischtorpedo aangespoeld en door den strandvonder in bewaring genomen. Deze torpedo is van Engelsch fabrikaat en ongeveer 5 meter lang.
Zij, die de vischtorpedo hebben gevonden, en die door de HEKLA is afgehaald, hebben eene belooning ontvangen van tweehonderd en vijftig gulden; de gewone belooning.

-Vlissingse Courant, 25 Juli 1903. Ruzie vlastrekkers.
Het vlastrekken in Zeeuwsch-Vlaanderen is in vollen gang en benevens de eigen werkkrachten der arbeiders hier uit den omtrek, komen honderden Belgische vlastrekkers naar deze zijde der grens. Dat dit door onze arbeiders met leede oogen wordt aangezien valt te begrijpen, daar er met het vlas plukken een aardig daggeld te verdienen valt. Hierdoor gebeurt het nog al eens dikwijls dat er tusschen hen ruzie is. Deze week is het zelfs hierbij niet gebleven maar moeten er veel klappen gevallen zijn, zoowel onder de gemeente Cadzand als te Oostburg waar de vlastrekkers op de vlucht gejaagd werden. Door de politie zijn reeds een aantal personen in verhoor genomen, daar door de Belgen een klacht is ingediend.

-Breskense Courant, 29 Juli 1903. Een smakelijke grap.
Het volgende viel Zaterdag voor op de markt te Tilburg: Een boerenzoon zou voor de eerste maal naar de markt gaan met een koppel kippen in een mand. Zijn vader zei hem : “Let nu goed op, als men oe vraagt wie zijt gij, dan zegt ge: “De oudste zoon van Lamberts.” Vraagt men dan: “Wat zit er in de mand?”, dan zegt ge: “Een koppel kippen.” Biedt men u geld, dan zegt ge: “Doet er nog zooveel bij.”
De snuggere jongen herhaalde onderweg de drie antwoorden geregeld. Pas aangekomen komen een paar opkoopers bij hem en vragen: (1e vraag) “Wat hebt ge daar in de mand?”, waarop hij antwoord: “De oudste zoon van Lamberts.”
( 2e vraag) “Jongen, wie wilt ge voor den gek houden?” Antwoord: “Een koppel kippen.”
( 3e vraag) “Moet ik je een paar oorvijgen geven?” Antwoord: “Dat is niet genoeg, doet er nog zooveel bij.”

-Breskensche Courant, 8 Augustus 1903. schipbreuk De Voldere.
Te Cadzand is het schip van den beurtschipper Jac. de Voldere van Retranchement, varende tusschen Cadzand en Rotterdam, nadat de schuit onder het varen lekgesprongen was, in zinkenden toestand op genoemde haven gekomen, waar het op den berm is vastgeloopen. De lading lijdt belangrijke waterschade, terwijl het schip vermoedelijk verloren zal zijn. Het ligt thans geheel opzijde onder water. Benevens verschillende beurtgoederen, welke thans langs het strand drijven, bevond zich nog 15000 kilogram mais aan boord. De schipper en zijn zoon konden nog juist in de roeiboot overspringen. Een gedeelte der lading en het schip zijn verzekerd.

-Breskensche Courant, 2 September 1903. Slagersknecht aangevallen.
De slagersknecht V. uit Sluis, die bij den landbouwer de B. onder Cadzand een koe uit de wei haalde, werd door een stier aangevallen en tegen den grond geworpen. Indien niet onmiddellijk hulp was komen opdagen, waren de gevolgen niet te overzien geweest. Nu kwam de knecht er af met enkele schrammen en gescheurde kleeren.

-Middelburgsche Courant, 24 September 1903. Een eerste bericht van De Getrouwe Duif.
De duivenvereeniging De getrouwe duif, te Cadzad, heeft jl. Zondag een prijsvlucht gehouden uit Athus (België) naar genoemde gemeente, een afstand van 276.5 KM. De duiven werden om 6 uur vm. losgelaten en kwamen te Cadzand respectievelijk die van: A. van Dale 9.32u., W. Brevet 9.38, P. Contant 9.44, W. Brevet 9 48, W. Brevet 9.50, W. Brevet 9.52, P. de Neef 10.10. Bij den vorigen wedstrijd uit Marbahan (afstand 246,5 K.M) werden zij eveneens losgelaten om 6 u. en kwamen te Cadzand aan van 10.31 tot 11.19 u.

-Vlissingsche Courant, 17 November 1903. Stranding WILHELMINA.
Te Cadzand geraakte Vrijdagmorgen in de vroegte de tjalk WILHELMINA van schipper Van Leuven uit Ter Neuzen, beladen met superphosphaat, bij het binnenkomen dier haven op het strand geloopen en blijven zitten. Nadat Vrijdag en Zaterdagmorgen een gedeelte van de lading was gelost is het schip vlot en in de haven gekomen. De lading zal eerst onderzocht worden, voordat deze gelost mag worden.

-Vlissingse Courant, 19 Januari 1904. Oprichting Groene Kruis.
In de afgeloopen week zijn na de lezingen, gehouden door den heer P.M. Dikkenberg, arts te Zuidzande, over het Groene Kruis, te Cadzand en Nieuwvliet afdeelingen gesticht, resp. met 50 en 46 leden, welk aantal nog zeker zal verdubbelen. De afdeeling Nieuwvliet zal zich vermoedelijk aansluiten bij de bestaande afdeeling te Zuidzande, welke onlangs opgericht is en wier aantal leden thans tot een 80 tal personen gestegen is.

-Breskensche Courant, 7 September 1904. Ongevallen.
Cadzand. Een knecht van den landbouwer De Hullu-Bouwens heeft het ongeluk gehad in het mes van een stroo-machine te vallen, waarbij tot heling geneeskundige hulp moest te pas komen. Een knecht van den landbouwer Adr. de Brijne viel van een mestwagen, waarbij de wielen hem over de beenen gingen, doch liep slechts enkele schrammen op.

-Breskensche Courant, 30 Juli 1904. Brand bij Erasmus.
Gisterenmorgen omstreeks half 11 ontstond er te Cadzand brand bij de heer P. Erasmus, landbouwer aldaar, in een hooischelf. Het duurde geruimen tijd eer iemand van de brandweer aanwezig was, totdat te 3 ure de brandmeester De Roo ter plaatse kwam die wegens zijn zaken buiten de gemeente was geweest. De brand werd nu spoedig gebluscht. De oorzaak is onbekend.

-Vlissingse Courant, 6 September 1904. Dodelijk ongeval.
Vrijdagavond omstreeks 9 uur was de voermansknecht P. Beun, Vergezeld van een zoon van de wed. Pleijte in wiens dienst hij was met een vrachtwagen beladen met turf op weg naar Cadzand van Breskens. Nabij de gemeente Nieuwvliet gleed eerstgenoemde van den wagen met het ongelukkig gevolg dat een der wielen hem over het hoofd, borst en arm ging. Een dokter, de heer Waller uit Groede, wiens hulp spoedig werd ingeroepen, kon alleen den dood constateeren. De ongelukkige was gehuwd en ongeveer 49 jaar oud, maar laat geen kinderen na.

-Vlissingse Courant, 7 Februari 1905. Emigratie.
De lust om naar de Nieuwe Wereld te verhuizen blijft in Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen nog maar steeds bestaan. In den loop van deze maand zullen, naar gemeld wordt, uit het land van Cadzand niet minder dan ruim 200 personen naar Noord-Amerika verhuizen.

-Nieuwe Zeeuwsche Courant, 25 Februari 1905. Scheepsbrand.
Wegens het ruwe weder lag de beurtschipper W. van den Heuvel, die geregeld van Cadzand op Rotterdam vaart, reeds eenige dagen met zijn schip in de haven te Breskens. Omstreeks half een Donderdagnacht bemerkte hij, dat er brand op zijn schuit was ontstaan. Zijn eerste werk was zijne drie kinderen, die reeds sliepen, te redden en daarna hulp in te roepen. De vlammen, door den fellen wind aangewakkerd, hadden inmiddels de geheele lading aangetast, die bestond uit een groote partij hout en mais, eenige vaten olie, balen bloem, kistjes suiker enz. Na verloop van een uur of vier was men met vereende krachten den brand meester. Behalve de partij mais en eenige planken kan men de lading als verloren beschouwen, terwijl het schip niet veel meer waard is dan om gesloopt te worden. Verzekering dekt de schade.

-Middelburgsche Courant, 3 Juli 1905. Strandvonds.
Aan het strand te Cadzand is aangespoeld en geborgen: een vat OLIE, inhoudende 100 liter, gemerkt aan de eene zijde 313 en aan de andere zijde 6815+HBS. Rechthebbenden vervoegen zich bij den Burgemeester Strandvonder J. Erasmus.

-Zierikzeesche Nieuwsbode, 12 October 1905. Strandvondst.
Aan het strand te Cadzand zijn vele planken en een partij koffieboonen aangespoeld, vermoedelijk afkomstig van een schip, dat bij den jongsten storm een gedeelte van zijn lading verloor.

-Middelburgsche Courant, 2 November 1905. Treinverbinding.
In Zeeuwsch-Vlaanderen W.deel worden ernstige pogingen aangewend om door middel van Benard-treinen de gemeente Groede, Nieuwvliet, Cadzand en Retranchement in verbinding te brengen met Breskens. Eenige personen uit genoemde gemeenten hebben in de provincie Utrecht een proefrit met zulk een trein mede gemaakt, waarbij ook enkele leden van Ged. Staten tegenwoordig waren. Reedsis een der bestuurders van de maatschappij, die in ons land de Renard-treinen exploiteert, ter plaatse geweest, om de wegen tusschen de verschillende gemeenten te inspecteeren. Het plan zou zijn zoowel personen als goederen te vervoeren. Moge het plan verwezenlijkt worden.

-Zierikzeesche Nieuwsbode, 23 Januari 1906.
Aan den Heer J. C. van den Broecke, sluismeester aan het waterschap “De sluis aan de Wielingen” te Cadzand, is op zijn verzoek met 1 April a.s. eervol ontslag verleend.

-Zierikzeesche Nieuwsbode, 13 Februari 1906.
Te Cadzand is de bliksem geslagen in den steenkorenmolen van den heer De Hullu. De schade aldaar is vrij aanzienlijk.

-De Zeeuw, Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland, 20 Maart 1906. Postbode.
S.W. van de Kop, hulpbesteller aan het postkantoor te Vlissingen, is benoemd tot postbode te Cadzand ingaande 1 April 1906.

-VIissingse Courant, 24 April 1906. Gasboeien.
Vanwege 's rijkswaterstaat zijn jl. Zaterdag in de nabijheid der sluis van de wielingen te Cadzand en te Nieuwe Sluis gasboeien gelegd welke daar reeds lang gewenscht waren. Om de 5 seconden doen deze een helder wit licht schijnen en om de 5 minuten laten zij een duidelijk signaal hooren. Deze boeien zijn van de laatste constructie en zullen in een behoefte voor de scheepvaart op de Westerschelde voorzien.

-Vlissingse Courant, 8 Mei 1906. Dienstregeling.
Er worden te Sluis pogingen in 't werk gesteld, om gedurende het Badseizoen een automobielen-dienst van hier over Zuidzande naar Cadzand ('t Badhuis) tot stand te brengen. Reeds aandeelen van ƒ250 schijnen er genomen te wezen.

-De Zeeuw, Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland, 24 mei 1906. Mosselzaad.
Maandagnamiddag werd te Cadzand door het bestuur der waterkeering van 't calamiteuze waterschap Tienhonderd en Zwarte verpacht het rapen van broed- of mosselzaad van de werken van het waterschap. Pachter werd van alle perceelen in massa de heer Voerman, te Philippine, voor ƒ 828.

-Middelburgsche Courant, 20 November 1906. Cursus.
Zaterdagavond werd in het Volkshuis te Aardenburg een cursus geopend in bemestingsleer, tot bijwoning waarvan zich een 20-tal personen hadden aangegeven. De lessen worden gegeven om de 14 dagen door den heer J. de Meijer, hoofd der school te Cadzand.

-Breskensche Courant, 23 Januari 1907. Helpt Elkander.
De varkens-assurantie maatschappij “Helpt Elkander” te Cadzand, wellicht de oudste in Zeeland — zij werd opgericht 12 Juli 1873 — hield Vrijdag j. l. haar jaarvergadering. Aanwezig waren 29 van de 35 leden. Het ledental vermeerderde met 5 en klom dus tot 40. Uit de rekening bleek, dat er ƒ l252,95 in kas was. De voorzitter, de heer Blankert werd met 27 tegen 2 stemmen herkozen.
Reeds sedert de oprichting der vereeniging kwijt de heer Tavenier, de secretaris-penningmeester, zich op loffelijke wijze van zijn werk. Besloten werd, de uitkeering per K. G. bruto te verhoogen met 5 cent en en alzoo te brengen op 40 cent, althans tot 1 Juli 1907.

-Zierikzeesche Nieuwsbode, 14 Maart 1907. Geduld Overwint.
In een gehouden algemeene vergadering van de muziekvereeniging“Geduld Overwint” te Cadzand is besloten tot het houden van een festival op 12 Juli a.s. ter herdenking van het 10-jarig bestaan der vereeniging. Er zullen een 15-tal muziekgezelschappen worden uitgenodigd. Als lid van het bestuur werd gekozen de heer Abr. de Hullu.

-Breskensche Courant, 8 Mei 1907. Aanslag.
In den nacht van Vrijdag op Zaterdag is in de duinen van Cadzand een aanslag gepleegd op een tweetal gezinnen nl. op dat van Jac. la Gasse, alwaar een schot werd gelost door de ramen, waarvan een kogel terecht is gekomen in de bedsponde, vlak boven een wieg, waarin het jongste kindje sliep. Bij den zoon werd geschoten met spijkers en ook bij een alleenwonend persoon P. de Hullu. Het onderzoek der Rijkspolitie moet tot dusverre hebben geleid tot de inbeslagname van een geweer, waarvan in den loop groeven voorkwamen, die door spijkers kunnen veroorzaakt zijn. Algemeen gelooft men dat men hier met eene lage wraakneming te doen heeft.
========== ƒ100 BELONING ==========
aan hem of hen, die eenige aanwijzing kunnen geven omtrent de aanslag
op het leven van de gezinnen La Gasse te Cadzand, welke tot eene
veroordeeling van den dader of daders leidt. Jac. LA GASSE, Cadzand.

-Breskensche Courant, 8 Juli 1908. Reddingstation.
Sinds 1 Juli is vanwege de Zuid-Hollandsche reddings-maatschappij, te Cadzand een reddingsbootdienst ingesteld, staande onder beheer van den heer J. Erasmus, burgemeester. De reddingsboot is bemand met vijf koppen, waarvan de sluiswachter C. van den Heuvel schipper is.
Gisteren kreeg de landbouwer A. Brevet te Cadzand van een voor een wagen bespannen paard zulk een hevige verwonding aan het been, dat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen.

-Middelburgsche Courant, 22 Juli 1907. Cadzand badplaats.
Dezer dagen is door een medewerker van het Nieuws van den Dag, na een bezoek aan Domburg en Vlissingen, een uitstapje gemaakt naar Ostende, Blankenberg en naar kleine badplaatsen in België. Hij gaf daarvan zijne indrukken weer.
't Is een lust om te zien — zoo schrijft hij — hoe men aan den zeekant van België bezig is, een lust als men van aanpakken, durven houdt, niet als men aan onze vaderlandsche kust denkt. Men graaft er en spit en bouwt en plaveit maar, en de menschen komen van alle kanten toestroomen. Er wordt over het algemeen zoo bitter weinig gedaan, als men onze kust vergelijkt met de Belgische. Ook wij zouden wenschen dat aan onze kusten het badleven meer in de hand werd gewerkt omdat het zooveel voordeel en vertier verschaft.
Wij denken b.v. aan Cadzand met zijn heerlijk strand. Hoe dat kon herschapen worden in een badplaats van eenig gewicht wanneer energie verzekerd was van veler, hoognoodige samenwerking. In de laatste jaren wordt die gemeente door badgasten uit België druk bezocht. De wegen daar zijn, dank zij de watering Cadzand en den polder Tiendhonderd, veel verbeterd; grintwegen en verbindingswegen zijn aangelegd; wat een som van twee ton heeft gekost. Maar er moet nog heel wat gebeuren aan de badplaats zelve en ook ter verbetering van de communicatie door moderne middelen van vervoer, vóór zij met een Belgische badplaats op één lijn kan gesteld worden.

-Middelburgsche Courant, 23 Juli 1908. Tramlijn.
Door den beer E. Huijgebaert te Assebrouck bij Brugge zijn plannen gevormd voor den aanleg van een stoomtram van Knocke, over Retranchement, Cadzand, Nieuwvliet en Groede naar Breskens. Dinsdag morgen was bovengonoemde onde-nemer met twee Belgische ingenieurs te Cadzand, waar het terrein opgenomen werd.

-Zierikzeesche Nieuwsbode, 19 November 1907. Schoolnieuws.
Benoemd tot hoofd der Openbare Lagere School te Cadzand is de heer C. J. Neeteson, thans in gelijke betrekking te Waterlandkerkje.
Tot tijdelijk onderwijzeres is benoemd mej. J. G. Broeke uit Middelburg.

-Middelburgsche Courant, 18 December 1907. Gelukwensen.
Mijn hartelijke dank aan allen die blijken van belangstelling gaven, op 9 dezer jl., bij de viering van mijn 80sten geboortedag.
P. Toussaint, Cadzand.

-Breskensche Courant, 29 Juli 1908. Diefstal.
Woensdag is bij Iz. van Hout en Jac. Fremouw, die in de duinen naast elkaar wonen, ingebroken. Bij Van Houte is ƒ25 en een paar gouden oorbellen ontvreemd en bij Fremouw ƒ6.
Toen in den namiddag van Vrijdag j.l. de vrouw van den werkman J. H. te Cadzand zich even bij haar buurvrouw bevond en haar woningdeur had open laten staan is een Belgisch landlooper de woning binnen gegaan en aldaar van de tafel ontvreemd een portemonnaie met ƒ 1.80, waarna de dief zich naar België heeft begeven. Eerst een uur daarna ondekte de vrouw den diefstal. Het is aanbevelend dat in dezen tegenwoordigen tijd nu de bewoners wegens den drukken veldarbeid meestal afwezig zijn, de woningen goed gesloten worden gehouden. Door de politie is de zaak onderzocht doch de vogel was gevlogen.

-Breskensche Courant, 21 October 1908. Zacht najaar.
De opmerkelijke weersgesteldheid van dit najaar geeft aanleiding tot de meest ongewone spelingen der natuur. Men merkt o.a. rozeboompjes op nieuw in bloei, aardbeien worden voor de tweede maal geplukt, terwijl te Cadzand bij Iz. de Ridder zelfs de erwten in bloei staan alsof het zomer is.

-Breskensche Courant, 7 November 1908. Inbraak.
Hedennacht zou de broeder van den molenaar Aalbregtse te Cadzand eens buiten kijken om na te gaan of 't soms waaide, toen hij aan den molen onraad bemerkte. Bij nader zien bleek hem dat men zich toegang tot den molen had verschaft door het indrukken van een ruit. De molendeur stond open en de zakken met graan waren omver geworpen, maar er werd niets vermist. Op het vernemen der voetstappen had men het hazenpad gekozen, zonder eenig adres achter te laten, en waarvan het bezien zal staan of men het vindt.

-Middelburgsche Courant, 24 November 1908. Serenade.
Zondagavond bracht het muziekgezelschap 'Geduld Overwint' eene serenade aan den burgemeester, den heer J. Erasmus, die dien dag 70 jaren werd. Door den kapelmeester L. de Klerck werd de jarige, die eere-voorzitter is van het gezelschap, gefeliciteerd en hem een mand bloemen overreikt. De heer Erasmus bedankte voor de ontvangen hulde.

-Breskensche Courant, 12 December 1908.
Vanuit de haven van Cadzand zijn 1.595.000 Kilogram suikerbieten verzonden. Terwijl 600.000 Kilogram steenkolen zijn aangebracht. Dat een en ander aardig wat werkzaamheden voor den werkman heeft opgeleverd behoeft geen nader betoog.

-Vlissingse Courant, 6 Januari 1909. Jubileum meester Tavenier.
De heer A. I. Tavenier onderwijzer aan de openbare school te Cadzand, herdacht Zaterdag, onder vele blijken van belangstelling, den dag waarop hij voor 40 jaar als zoodanig benoemd werd.

-Middelburgsche Courant, 26 Mei 1909. Badhuis verkocht.
Maandag werd te Cadzand door den notaris H. G. Hammacher het badhuis aldaar voor f 2600 verkocht aan G. A. J, Zonnevylle, te Oostburg. Verder werden nog verkocht 13.200 H.A. weiland en tuin in den Vlamingpolder, voor f 1420, aan G. A. J. Zonnevylle, voornoemd.

-Middelburgsche Courant, 2 Juni 1909. Badhuis vraagt personeel.
Voor het Badhuis te Cadzand worden gevraagd een Weduwe met één of twee Dochters, om van af 15 Juni tot 15 September de geheele exploitatie op zich te nemen. Vereischten zijn : kennis van Fransche taal, Pianospelen en Boekhouden, geschiktheid om de badgasten, die in pension zijn, te bedienen, kennis van 't buffet en van het bakken van Wafelen. Brieven, spoedig, franco Badhuis Cadzand.

-Middelburgsche Courant 3 Juni 1909, Jubileum meester L. de Klerck.
Het muziekgezelschap Geduld Overwint te Cadzand bracht Dinsdag haar kapelmeester, den heer L. de Klerck, een serenade, omdat hij 25 jaren als onderwijzer aldaar werkzaam is. De heer P. Erasmus, directeur van genoemd gezelschap, wenschte hem met dit feest geluk.

-Middelburgsche Courant, 19 Juli 1909. Jubileum Geduld Overwint.
Morgen Zondag, zal het fanfarecorps Geduld Overwint te Cadzand haar twaalf en een halfjarig bestaan vieren door het houden van een festival, waaraan zullen deelnemen Elk Naar Zijn Krachten van Sint Kruis, Apollo van Sluis, Nooit Gedacht van Eede, Eendracht Maakt Macht van Groede, Harmonie van Oostburg en Veronica van Zuidzande. Op vier punten in de kom der gemeente zijn eerebogen geplaatst; terwijl voor het schoollokaal eene poort en op de markt eene versierde estrade is opgericht, die 's avonds wordt verlicht.

-Middelburgsche Courant, 22 Juli 1909. Jubileum Geduld Overwint.
Het Zondag te Cadzand gehouden festival, bij gelegenheid van het twaalf en een halfjarig bestaan van het fanfarecorps Geduld Overwint is goed geslaagd. Het weer hield zich best, en uit verschillende omliggende gemeenten was een druk bezoek. De bestuursleden en directeuren der muziekgezelschappen en verdere genoodigden werden door den voorzitter van het feestvierende gezelschap, den heer P. Erasmus, welkom geheeten. Deze schetste in korte trekken de geschiedenis van het corps, en schonk den directeur, den heer L. de Klerck, uit erkentelijkheid voor zijne goede leiding, eene metronome. Na een wandeling in optocht van de gezelschappen door de gemeente, had door hen een uitvoering plaats op de estrade en kreeg elk gezelschap een verguld zilveren medaille. Apollo van Sluis bracht den heer J, Erasmus, burgemeester-eere-voorzitter van Geduld Overwint, eene serenade, waarbij de heer Van Maldeghem, voorzitter van het Sluische gezelschap eenige woorden sprak. De burgemeester dankte daarvoor en onthaalde bestuursleden en leden. Omstreeks tien uur gaf het Cadzandsche fanfarecorps op de verlichte estrade de slotuitvoering onder het afsteken van bengaalsch vuur, en hiermee was het goed geslaagde feest geëindigd.
Maandag had te Cadzand nog een napret plaats van den vorigen dag. Volksspelen werden gegeven, ringrijderij op de fiets en balwerpen per fiets. Verder een wedloop met hindernissen. Prijzen, waaronder zeer mooie, werden uitgedeeld, en Geduld Overwint vroolijkte het geheel weer op en gaf 's avonds nog op de versierde estrade een concert. Er waren, evenals Zondags vele bezoekers van elders.

-Breskensche Courant, 4 Augustus 1909. Eerste actie reddingstation.
Den 9 Juli j.l. vertrok schipper van Hoeve, afkomstig uit Moerbeke (België) met zijn schip Niamoor, uit de haven van Cadzand naar Vlissingen. Even buiten de haven kreeg het schip aan bakboord zulk een zware zee, dat het roer defect werd. Een volgende zee deed het schip op een steenen dam stooten, waardoor het ontredderd werd. Op het hulpgeroep van den schipper, ging de pas aan de haven te Cadzand gestationneerde reddingsvlet zoo spoedig mogelijk uit. Aan de bemanning dezer boot mocht het, met gevaar voor eigen leven, gelukken, het schip vlot te brengen, dat vervolgens met behulp van een man der reddingsboot te Vlissingen werd binnengebracht.
De reddingsboot was bemand als volgt: C. van den Heuvel, schipper, W. J. van den Heuvel en Jac. van den Heuvel, (die bij verhindering van een paar mannen der vaste bemanning invielen) Joh. Baas, Jac. Missielje en A. la Gasse, allen roeiers.
Het bovenstaande verdient echter wel vermelding, omdat daardoor weer overtuigend wordt aangetoond, hoe noodig de reddingsvlet aan de haven te Cadzand en hoe wakker de bemanning is om redding te bieden, waar ze wordt verlangd.

-Breskensche Courant, 11 Augustus 1909. Hevig onweder.
Cadzand. Zondagavond ontlastte zich over onze gemeente een hevig onweder. Alhoewel er geen branden hebben plaats gehad, is er toch hier en daar nog al schade veroorzaakt. Zoo zijn op den weg van hier naar Zuidzande drie telephoonpalen stuk geslagen; bij den landbouwer Iz. Erasmus is het in de zoogenaamde keet geslagen in den schoorsteen en tevens op de dakgoot en aan de Beerhoeve is er een Canadaboom aan pletter geslagen; bij den landbouwer de Bruijne-Cappon is er een olm stuk geslagen ; bij Adr. Cappon werd er eveneens een stuk geslagen. Het was een noodweer, dat ouden van dagen zich zoo iets niet herinnerden. Gedurende meer dan een uur schoten felle bliksemschichten door het zwarte luchtruim, terwijl zware donderslagen onophoudelijk alles deden beven en zulke trillingen verwekten dat de kalk van de daken der huizen barstte en naar beneden viel. Er viel betrekkelijk weinig regen.

-Middelburgsche Courant, 2 November 1909. 300 jaar Nederduitsch Hervormde gemeente.
Zondag is te Cadzand het 300-jarig bestaan van de Nederduitsch Hervormde gemeente herdacht. De eerste predicant Marcus ab Halle (Van Hall) deed aldaar in het najaar van 1609 zijn intrede. Van de 27 predikanten is ds. J. J. Six Dijkstra het langst aldaar geweest, te weten van 2 Mei 1852 tot 1 October 1893.
In den voormiddag trad Zondag op de heer H. F. de Puij, de tegenwoordige predikant, en in den namiddag de vorige predikanten Weeda uit Oosterland en Breen uit Numansdorp. Beide malen was het kerkgebouw goed bezet.

-Breskensche Courant, 4 Januari 1911. Havenbewegingen en bevolkingsgroei.
In 1910 zijn 800 ton granen aangevoerd en 400 ton afgevoerd. Verder zijn aangevoerd 5.400.000 K.G. bieten, 700.000 K.G. steenkolen en 1650 M3 grint.
De loop dor bevolking was in 1910 als volgt:
Op 31 Dec. 1909 bestond zij uit 550 m. en 529 vr., samen 1079 personen. Zij vermeerderde door geboorte met 10 jongens en 13 meisjes en door vestiging met 39 m. en 26 vr., totaal 65; daarentegen verminderde zij door overlijden met 8 m. en 7 vr. en door vertrek met 64 m. en 32 vr. samen 111. Alzoo bestond op 31 Dec. 1910 de bevolking uit 527 m. en 529 vr., totaal 1056 en verminderde alzoo met 23.

-Middelburgsche Courant, 30 April 1910. Grintweg.
Het verzoek van de raden van Zuidzande en Cadzand tot opheffing van den tol op den grintweg (Zuidzandseweg) Zuidzande naar Cadzand wordt ingewilligd.

-Zeeuwsch Christelijk historisch Nieuwsblad voor Zeeland, 10 Augustus 1910. Jacob Cappon.
Zondag overleed te Cadzand plotseling de heer Jacob Cappon in de leeftijd van 74 jaar, een der meest geachte ingezetenen. Op velerlei gebied heeft hij zich verdienstelijk gemaakt. Als dijkgraaf diende hij het calamiteus waterschap Tienhonderd en Zwarte gedurende 30 jaar. Dit ambt had hij met 1 Augustus jl. neergelegd. Ook is de overledene 18 jaar lang voorzitter van kerkvoogden van de Ned. Herv. gemeente geweest. Tot zijn overlijden was hij directeur van de Onderlinge Brandwaarborg-Maatschappij, gevestigd te Groede. Zijn heengaan wordt door velen betreurd.

-Vlissingsche Courant, 18 Augustus 1910. Schietvereeniging.
Te Cadzand is een afdeeling opgericht van de vereeniging “Volksweerbaarheid” met als onderafdeeling een schietvereeniging, onder den naam “Prinses Juliana”.

-Vlissinsche Courant, 23 December 1910. Zigeuners.
Een groote troep Zigeuners van ongeveer 60 personen met een 20 paarden en een 7-tal woonwagens zwerven op en langs de grenzen, vermoedelijk met het doel om de bewoners van het land van Cadzand een bezoek te brengen. Voor dit moment wordt hun dit niet gemakkelijk gemaakt door de aanwezigheid van een aantal marechaussees en rijkspolitie, die dag en nacht de grens-wegen bewaken. Onze Belgische buien wenschen intusschen ook maar hoe eer hoe liever van deze gasten ontslagen te zijn, daar zij het verschil van mijn en dijn niet schijnen te kennen. De honden, die zij bij zich hebben zijn eveneens goed gedresseerd, want zien zij maar een kip loopen, dan weten zij die te bemachtigen en aan hun baas te brengen.

-Breskensche Courant, 8 Februari 1911. Helpt Elkander.
De varkens-assurantie ‘Helpt Elkander’ te Cadzand hield Vrijdagavond hare jaarlijksche vergadering. Uit den staat der vereeniging bleek, dat zij bestond uit 55 leden met een 70tal verzekerde varkens. Uit de gedane rekening bleek, dat 't maatschappelijk kapitaal is gestegen tot ruim ƒ1800. De uitkeering bij sterfte werd bepaald op 45 cent per K.G. bruto gewicht en bij onteigening op 50 cent. Als voorzitter werd herkozen de heer J. A. Blankert.

-Breskensche Courant, 1 Maart 1911. Torenhaan.
De storm van Zondag heeft de haan en het kruis van den toren der Herv. kerk te Cadzand naar beneden doen storten, zonder evenwel persoonlijke ongelukken te veroorzaken.

-Breskensche Courant, 21 Juni 1911. Boeven vangen.
Een paar verdacht uitziende personen werden gisteren door de gemeente-politie te Cadzand in verzekerde bewaring genomen om heden over de grens te worden gebracht. Toen men hen van morgen evenwel wilde vervoeren, bleek ’t dat de vogels waren gevlogen.

-Nieuwe Zeeuwsche Courant, 24 Juni 1911. Drinkgelegenheden.

-Breskensche Courant, 2 Augustus 1911. Onweer.
Vrijdag is de bliksem geslagen in de woning van den sluiswachter C. van den Heuvel aan de Wielingen te Cadzand. Een spiegel is stuk geslagen, enkele kleedingstukken verzengd en verschillende kepers gespleten. Evenzoo werd de schoorsteen van het badhuis getroffen, zonder noemenswaardige schade te veroorzaken.
Zaterdag is een paard van den landbouwer I. de Bruijne-van Melle te Cadzand, waarmede vlas naar Stroobrugge was geleverd, door de hitte bevangen en gestorven.

-Middelburgsche Courier, 24 Augustus 1911. Eerlijke vinder.
Zondag jl. kwamen de kinderen van den arbeider J. van de Lijke te Cadzand thuis, en vertoonden aan hun vader een door hen in de duinen gevonden portemonnaie met een bankbiljet van honderd franc en een zilveren franc. De vader was zoo eerlijk beurs en geld in handen te stellen van den burgemeester, bij wien de verliezer ze terug kan krijgen.

-Breskensche Courant, 25 Augustus 1911. Ontploffing.
Bij het dorsenen van erwten op 't veld van den landbouwer Plasschaert te Retranchement gebeurde hedenmorgen bijna een zeer ernstig ongeluk, waarbij het verwondering baren moet, dat geen menschenlevens zijn te betreuren. Op een gegeven oogenblik toen de heer Hennequin uit Aardenburg op het terrein kwam om den eigenaar van den benzinemotor, den heer De Smidt van Cadzand te spreken, sprong de motor uit elkaar. De heer Hennequin kreeg een stuk in het gelaat en sloeg achterover ; met eene lichte kwetsuur aan den neus en hevig daaruit bloedende kwam hij er af terwijl de heer De Smidt een diepe niet gevaarlijke wonde aan een zijner armen bekwam.

-Zierikzeesche Courant, 28 Augustus 1911. Horloge.
Een week geleden werd aan 't strand van Cadzand, in het droge, mulle zand een dameshorloge verloren; tevergeefs werd naar het verlorene gezocht. Precies een week later, toen 't zelfde clubje daar weer een vacantiedag doorbracht en nadat honderden aldaar vertoefd hadden werd het kleinood in ongeschonden staat toevallig weer gevonden.

-Breskensche Courant, Juli, Augustus, September. Mond- en Klauwzeer.
Bij den molenaar en landbouwer A. de Hullu te Cadzand is in Juli onder het vee mond- en klauwzeer geconstateerd.
In Augustus is onder het rundvee van de landbouwers Iz. de Bruijne-Cappon en P. van de Gezelle het mond- en klauwzeer uitgebroken.
In September is bij den landbouwer P. van Cruijningen een koe aan mod- en klauwzeer gestorven.

-Middelburgsche Courier, 8 November 1911.
Aan het strand te Cadzand is aangespoeld een HANDMISTHOORN, gemerkt: O. C. Hansens, Patent 18760, Skadesnes. Rechthebbenden vervoegen zich bij den Burgemeester-Strandvonder te Cadzand, J. Erasmus.

-Nieuwe Zeeuwsche Courant, 8 Februari 1912. IJzel.
Aardenburg, Maandagavond j.1. had het hier zóó geijzeld, dat de straten en wegen letterlijk onbegaanbaar waren. De expres-tram van alhier naar Brugge, die de bezoekers naar den schouwburg bracht, waar “,De Lustige Boer” opgevoerd werd, kwam met groote vertraging aan. Velen, die van buiten Aardenburg gekomen waren met paard en rijtuig of fiets, moesten te voet huiswaarts keeren. En onder die schouwburgbezoekers waren er, die met paard en kar van Cadzand en Nieuwvliet gekomen waren. Die konden natuurlijk ook te voet naar huis toe en zullen eerst onder den morgen in hunne woonplaats gekomen zijn. Zulk schouwburgbezoek zal velen heugen!

-Vlissingsche Courant, 20 Februari 1912. Brand.
Zondagavond is onder de gemeente Cadzand bij het badhuis de aldaar staande schuur van den heer Hammacher te Groede en in gebruik bij de heeren A. Hooft en J. Aalbregtsen, door onbekende oorzaak een prooi der vlammen geworden. Bij den brand zijn omgekomen een paard, varkens, 80 kippen, 2 rijtuigen enz. van A. Hooft, terwijl eene groote partij ongedorschen graan van J. Aalbregtsen verloren ging. De inhoud is maar ten deele verzekerd. De schuur is naar wij vernemen verzekerd.

-Vlissingsche Courant, 8 Maart 1912. Bietenbond.
De leden der suikerbietenbonden in Zeeuwsen Vlaanderen, Westelijk deel, behoeven dit jaar lang zoo niet te sukkelen met den verkoop hunner te zaaien suikerbieten als verleden jaar. Dit ondervindt de bietenbond “Cadzand en Omstreken” welke dezer dagen plm. 360 gemeten verkocht heeft aan den vertegenwoordiger der Naaml. Venn. De Gastelsche beetwortelsuikerfabriek te Stampersgat en wel voor den prijs van f 14,50 per 1000 K.G. te leveren aan de haven te Cadzand. Bovendien verstrekt de kooper 5 K.G. zaad per gemet en f 50 voorschot per 44 A. 22 c.A.

-Nieuwe Zeeuwsche Courant, 21 Maart 1912. Postbode.
De postbode Fortrie te Cadzand en de bode Van Overbeeke te Aardenburg, worden met ingang van 1 April a.s. geplaatst op den hoofdcursus te Arnhem.

-Vlissingsche Courant, 13 April 1912. Telefoon.
De woning van den schipper van de reddingboot bij de sluis aan de Wielingen te Cadzand zal in rechtstreeksche telefonische verbinding worden gebracht met de loodsenwacht te Vlissingen, waardoor het mogelijk zal zijn, ook wanneer het hulppostkantoor te Cadzand is gesloten, dadelijk gemeenschap te verkrijgen. Genoemde woning zal nl. ook telefonisch worden verbonden met het hulpkantoor te Cadzand.

-Middelburgsche Courant, 18 April 1912. Staking.
De staking van de lijnwerkers bij den aanleg van de tramlijn Oostburg-Cadzand is geëindigd. Zes werklieden zijn ontslagen, de overigen hebben daarna het werk hervat.

-Nieuwe Zeeuwsche Courant, 27 Juli 1912. Cadzand Badplaats.
Zooals men weet, behoort de grond, liggenden tusschen 't badhuis en 't kanaal aan de familie Hennequin van Aardenburg. Naar men ons uit goede bron verzekert zullen deze perceelen binnenkort in veiling gebracht worden en is reeds menig Belgisch magnaat de terreinen in oogenschouw komen nemen. Cadzand badplaats! dezelfde weg naar uitbreiding en verfraaiing als Knocke en Zoute! 't Zou voorzeker ook de omliggende plaatsen ten goede komen. 't Is jammer voor Cadsand in den tegenwoordigen tijd, dat de aanleg van de tram zoo uiterst traag vordert en telkens nieuwe uitstel concessies gedaan worden en dat daarom de hoop van enorm veel districtenaars niet verwezenlijkt wordt, dat de tram nog in dit seizoen zou rijden en voordeel brengen.

-Middelburgsche Courant, 3 Augustus 1912. Nieuwe burgemeester.
Heden Vrijdag vierde Cadzand feest om den nieuwen burgemeester in te halen. Het voornaamste punt van het programma was een optocht, die den nieuwbenoemde van de grens der gemeente afhaalde en hem naar het versierde gemeentehuis geleidde. De optocht was als volgt samengesteld. Vooruit reed een gedeelte van de eerewacht met vertegenwoordigers van de schietvereeniging “Prinses Juliana”. Daarna kwam het muziekgezelschap “Geduld Overwint”. In eenige landauers volgden nu de burgemeester, de raadsleden, de gemeentesecretaris en. de feestcommissie De rest van de eerewacht sloot dit gedeelte van den stoet. Het overige van den optocht bestond uit de jongelui, die de versiering op zich genomen hadden, de duivenvereeniging “De Getrouwe Duif”, een vertegenwoordiging van het visschersbedrijf, de muziekvereeniging “Excelsior” en belangstellenden, die zich hadden willen aansluiten. Op de grens der gemeente nam de voorzitter van de feestcommissie, de heer A. van Dale, het woord en betuigde er zijn ingenomenheid mede, dat toen, tot aller leedwezen, de vader zich wegens hoogen ouderdom na een 24-jarig bestuur, genoodzaakt had gezien, zijn betrekking neer te leggen, het H. M. behaagd had den zoon te benoemen. In een vergadering, waar bijna alle ingezetenen bijeen kwamen, word spr. aangewezen om den nieuwen burgemeester te begroeten, een taak waarvan hij zich gaarne kweet, do hoop uitdrukkende, dat de nieuwe burgemeester de voetstappen van zijn overgrootvader, grootvader en vader drukken zou en dat zijn bestuur tot heil van de gemeente zou zijn. Met een leve de Koningin en een leve de burgemeester, waarmee allen instemden, eindigde de heer Van Dale zijn rede. De burgemeester antwoordde hierop met een kort, toepasselijk woord. Onderwijl werden eenige postduiven losgelaten. Bij het gemeentehuis stonden de schoolkinderen gereed en zongen eenige toepasselijke liederen, terwijl de jongejuffrouw F. Brevet den burgemeester een ruiker overhandigde. Intusschen was de raadsvergadering begonnen, waar veel publiek aanwezig was. De wethouder, de heer J. Risseeuw, opende de vergadering, waarna de stukken van den nieuwen burgemeester worden voorgelezen en in orde bevonden. Vervolgens installeerde de heer Risseeuw den nieuwbenoemden burgemeester, waarbij hij hem geluk wenschte met de benoeming en de hoop uitsprak dat zijn bestuur der gemeente tot zegen zal worden.

-Middelburgsche Courant, 24 September 1912. Tramlijn geopend.
Heden is de stoomtramlijn Oostburg-Zuidzande-Cadzand geopend, en dat deze plechtigheid met feestelijkheden gepaard ging, ligt voor de hand. Men seint ons daarover uit Cadzand het volgende: Het versierde stoompaard is gearriveerd. Cadzand is in vlaggentooi. In den voormiddag werd de plaats door vroolijke Zuidzandenaren druk bezocht. Na den middag werd een bezoek aan Zuidzande gebracht. Het muziekgezelschap “Geduld Overwint” was om 6 uur aan de grens van de gemeente -Potjes- aanwezig om het bestuur van den Stoomtramweg Breskens-Maldeghem te ontvangen. Heden avond zal muziek worden gemaakt op het tramterrein, zal Bengaalsch vuur worden afgestoken en een teerton gebrand. Echter, het personentarief Oostburg-Cadzand per rit, zijnde 22 1/2 ct., is zeer duur.

-Nieuwe Zeeuwsche Courant, 26 September 1912. Ontsporing.
Een ongeluk op zijn eerste reis. Toen de laatste tram van 8.25 Maandag te Cadzand aankwam liep de locomotief door een onbekende oorzaak uit de lijn, doch was na een half uur weer in het rechte spoor, zonder ongelukken te veroorzaken.

-Middelburgsche Courant, 28 Oktober 1912. Oud-raadslid Risseeuw overleden.
Afgelopen Vrijdag 25 October is de oudste inwoner van Cadzand, de Heer I.A. Risseeuw, bijna 98 jaren oud, weduwnaar van Maria Becu, overleden. Van af 1881 was hij raadslid. De gemeente verliest hierdoor een van hare meest gewaardeerde inwoners.

-Middelburgsche Courant, 25 December 1912. Nieuwe school.
In de Maandag te Cadzand gehouden voltallige raadszitting werd besloten, de nieuwe school te bouwen op het terrein van de oude en de onderwijzerswoning, en het huis van Jac. Brevet Jacz. aan te koopen voor f2490, om dit af te breken en door een nieuwe onderwijzerswoning te vervangen. Tot leden van de commissie tot wering van schoolverzuim werden met algemeene stemmen herbenoemd de heeren M. Brevet, L. de Klerck en J. A. Blankert.

Middelburgsche Courant, 5 April 1913. bouw lagere school.
Burgemeester en Wethouders Cadzand hebben hedenmiddag in het gemeentehuis aldaar aanbesteed het afbreken der openbare lagere school en onderwijzerswoning en het bouwen van een openbare lagere school met vijf lokalen. Laagste inschrijver was A. Risseeuw te Groede voor ƒ 18935. De afbraak van de onderwijzerswoning is noodzakelijk voor de bouw van de nieuwe openbare lagere school.
Het bouwen van de hoofdonderwijzerswoning is aanbesteed aan dhr. H. Karels te Groede voor ƒ5144.

-Middelburgsche Courant, 16 April 1913. Eerste Steen.
Te Cadzand werd gisteren in tegenwoordigheid van den raad, secretaris, het personeel der school, de aannemers en borgen, na een toespraak van den burgemeester, door het hoofd der school de heer C. J. Neeteson, de eerste steen gelegd voor de openbare lagere school waarna hij nog eenige toepasselijke woorden sprak.

-Breskensche Courant, 23 April 1913. Hugenoten.
Het is in deze maand 200 jaar geleden dat ten gevolge van het sluiten van den vrede van Utrecht vele Hervormden naar Westelijk Staats-Vlaanderen overkwamen uit den omtrek van Rijsel om zich te voegen bij de uit de buurt van Calais gevluchte families die zich reeds een dertig jaar vroeger hier hadden neergezet. Op initiatief van de predikanten te Oostburg, Aardenburg, IJzendijke, Groede en Cadzand zal het tweede eeuwgetijde van deze gebeurtenis met eenige plechtigheid worden herdacht, waartoe dr J. de Hullu te 's Gravenhage zich bereid heeft verklaard een gedachtenisrede uit te spreken in de Hervormde kerk te Oostburg op Hemelvaartsdag.

- Breskensche Courant, 17 Januari 1914. Ongeval.
Dinsdag had een zoon van schipper van den Heuvel bij het opdragen van zakken tarwe, tengevolge der gladheid, te vallen, waardoor hij zich zoodanig aan het gelaat verwondde, dat heelkundige hulp moest worden verleend.

-Middelburgsche Courant, 18 Februari 1914. Redding.
Door de bemanning van de Cadzandsche reddingsmaatschappij is op 22 Januari 1913 de bemanning van de klipper “Dageraad”, bestaande uit drie man, gered. Daarvoor is een extra premie groot honderd gulden ontvangen uit het fonds Robin.

-Breskensche Courant, 1 April 1914. Luchtballon.
Zondagmiddag op een stuk bouwland van den heer J. Kools te Cadzand een ballon neder, in welks mand een viertal reizigers, één dame en drie heeren, was gezeten. Na zonder ongelukken te zijn geland, vonden ze onmiddellijk rappe handen en hulpvaardige menschen gereed, om de ballon te verpakken en de reizigers, komende van Brussel, naar Knocke te helpen om van daar hunne reis per spoor voort te zetten. Dat een ongekende stroom nieuwsgierigen zich, bij het ongewone schouwspel, op en om de plaats der landing bewoog, laat zich denken.

-Breskensche Courant, 1 Mei 1914. Duiven.
De postduivenvereeniging “De Getrouwe Duif” is ook weer met hare wedvluchten begonnen. Arras (Frankrijk) afstand 128,8 K.M. Prijzen werden behaald: 1e en 10e prijs door de duiven van P. Vasseur, 2e, 3e en 7e B.P. de Ridder, 4e, 11e en 12e, W. Brevet, 5e en 9e D. Faas, 6e en 13e P. van Cruijningen, 8e A. de Roo. Overduif W. Brevet.

-Breskensche Courant, 13 Mei 1914. Bekroond.
Op de Zeenwsche Bakkerij-tentoonstelling te Middelburg is alsnog met een eervolle vermeldineg bekroond de heer J. Brevet te Cadzand voor Zeeuwsch tarwebrood.

-Middelburgsche Courant, 15 Juni 1914. Paard.
Bij het onweer van Zaterdagmiddag is een 2-jarig paard in de wei van J. Risseeuw Luteijn te Cadzand door den bliksem getroffen en gedood.

-Breskensche Courant, 26 September 1914. Mijn aangespoeld.
Er is begin dezer week opnieuw te Cadzand een mijn aangespoeld. Hij werd gevonden door een paar vrouwen die naar het veld gingen. Niet wetende welk ding het was, trachtten ze 't te versjouwen, maar de zwaarte belette dit. Toen begonnen ze met de houweel het zand er om heen weg te halen, maar een buurman, die ook eens was komen kijken, slaagde er evenmin in veel beweging in het gevaarte te brengen. Eindelijk vervoegde zich een ander persoon bij hen, die wist wat het gevonden voorwerp was. Hen te waarschuwen voor het groote gevaar waaraan zij zich hadden bloot gesteld en nog stelden door er langer mee te sollen, was het werk van een oogenblik. Onmiddellijk werd van de vondst, waarvoor men nu behoorlijk eerbied had, aan de bevoegde autoriteiten kennis gegeven.

-Middelburgsche Courant, 15 October 1914. Vluchtelingen.
De mingegoede vluchtelingen ± 300 te Cadzand, die gehuisvest zijn in de school, in een tent en in schuren worden vanaf Zaterdag voorzien van warm eten. Het bereiden geschiedt op drie verschillende plaatsen in fornuizen door vluchtelingen. Het comité wordt door de ingezetenen flink gesteund, het ontvangt gratis aardappelen, vleesch, melk, reuzel — de Belgen zeggen smout — fruit, onder- en bovenkleeding. Enkele meisjes hebben geld ingezameld bij de ingezetenen en ook bij de gegoede Belgen, die hier vertoeven. Elke woning is op 't oogenblik dubbel bevolkt. De eerste geboorte van één der alhier vertoevende Belgische families heeft plaats gehad Maandag zijn uit Oostburg gehaald 200 brooden en een flinke portie vleesch (men zegt vanuit Engeland). Cadzand is overvol met vluchtelingen. Alles hebben ze ingenomen, de school is vol en de tent, die juist gebouwd is, de schuren worden gevuld. Nog steeds komen er aan.

-Goessche Courant, 26 November 1914. Kanonschoten.
Maandagmiddag werden de bewoners van Zeeuwsch-Vlaanderen opgeschrikt door hevig kanongebulder, dat alles op zijn grondvesten deed trillen. Te Cadzand kon men door den nevel de vuurstralen der kanonschoten zien van oorlogsschepen welke bezig waren. Zeebrugge en de kust te beschieten. Voor zoover ik door het nevelachtig weer kon zien, stond bezuiden de haven een groot gebouw in brand. Het kustgeschut, dat nog een poos het geschut der schepen beantwoordde, verstomde alras. Of het scheepsgeschut veel schade heeft aangericht, was, wegens het invallen der duisternis, niet te zien.

-Breskensche Courant, 19 December 1914. Vluchtelingen.
Dinsdag en Woensdagmorgen zijn, volgens de N R.C. te Cadzand weder eenige vluchtelingen uit Heijst. aangekomen. Zij vertelden dat de Duitsche soldaten hen hadden aangeraden om naar Nederland de wijk te nemen, daar er iets ernstigs op til zou zijn. Zij waren te voet langs het strand komen loopen en zijn niet ge hinderd door de Duitsche wachtposten welke op de duinen stonden.

-Nieuwe Zeeuwsche Courant, 24 December 1914. Mijnen aangespoeld.
Op het strand tusschen Cadzand en Knocke kon men Zondag drie mijnen zien liggen, zoomede 2 te Cadzand. Gisteren zou een daarvan, die kort bij woningen lag, gedemonteerd worden, de tweede zou men laten ontploffen.

-Vlissingsche Courant, 31 December 1914. Mijnen.
Aan het strand te Cadzand zijn Woensdagnacht weer niet minder dan vier mijnen aangespoeld, vermoedelijk Engelsche en Fransche.
De buitengewoon zware dreuningen die hedenmiddag te half één, te één uur en te twee uur de vensters deden trillen waren afkomstig van het laten springen van de mijnen, welke bij Cadzand waren aangespoeld.
Ook werd den geheelen dag zwaar kanongebulder gehoord, zoodat vermoedelijk de Engelsche vloot weder deelneemt aan den strijd aan de Belgische kust.
Een Duitsche motorboot is in het Zwin, even op Belgisch grondgebied, op het strand geloopen. De reddingsboot ging er dadelijk heen, om zoo noodig hulp te verleenen. Bij aankomst bleek het een Duitsche motorboot te zijn met het model van een torpedo, gemerkt: Püu 2, Kranenburg. De bemanning, bestaande uit 6 man, wenschte het vaartuig niet te verlaten. De Duitschers zijn bezig ze te ontgraven om haar met hoogwater weer vlot te krijgen. Denkelijk zal hel met vloed wel afgehaald kunnen worden. De bijbehoorende jol dreef over de grens en werd opgeborgen.

Wordt vervolgd...

Bron:
krantenbankzeeland.nl
delpher.nl